נכסים בישראלמתחמי קניותנכס בחו " ל

חברת מבני תעשיה בע"מ הינה יזמית המובילה בתחומה וככזו תשאף לשיפור תפקודה הסביבתי חברתי של החברה, תוך קביעת יעדים כמותיים לביצוע ומעקב.

>> החברה תשתף פעולה בפעולות למען עולם בר קיימא, כפי שהוגדר בועידת ברונטלנד: "לתת מענה לצרכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם." לצורך כך תעמוד החברה בכל דרישות החוק, תוך שיתוף פעולה מלא עם הרשויות לשיפור איכות הסביבה בכל פעולות החברה, הן במתקני החברה והן מחוצה להם.

>> החברה תכין דו"ח מדיניות סביבתית מפורט כולל יעדים כמותיים לביצוע ותפעל להטמעת המדיניות הסביבתית בחברה.

>> החברה תיישם, באופן הדרגתי, מערך כולל לניהול סביבתי, כנגזרת מהדו"ח, בשיתוף עם עובדי החברה.

>> החברה תעמיק את הפעילות העסקית במיזמים סביבתיים, כגון: מתקנים סולאריים, מכוני טיהור בניה עם אלמנטים ירוקים ועוד.

>> החברה תמשיך לחייב קבלנים לעמידה בתקני איכות סביבה כגון העברת פסולת לאתרים מוסדרים.

>> החברה תמשיך לפעול  למיחזור פסולת וצמצומה ולהפרדת פסולת במקור (נייר, פסולת אלקטרונית).

>> החברה תעמיק את החיסכון במים (חסכמים, מנגנוני הדחה, השקיה חסכונית).

>> החברה תפעל לייעול וצמצום השימוש באנרגיה.

>> החברה תמשיך לפעול בנושא מתקני מים אפורים.

>> החברה תצמצם שימוש בנייר (תיוק ממוחשב, צילומים דו צדדיים וכד').

>> החברה תעבור בהדרגה לרכש ירוק מלא (חומרים ברי מיחזור, סחר הוגן וכד').