נכסים בישראלמתחמי קניותנכס בחו " ל

קוד אתי – קבוצת "מבנה"

אנו, עובדי קבוצת "מבנה", בכל תפקיד ובכל עמדה, מחויבים בהתנהגותנו ובעבודתנו המשותפת, כל אחד בתחום אחריותו, לפעול על פי ערכי החברה ובהתאם למשתמע מהם.

ערכינו משלבים אנושיות עם מקצועיות, יושר, יושרה וציות לחוק בכל פעילויותינו.

אנו נוהגים כלפי הזולת בכבוד, באנושיות, בהוגנות ובסובלנות, ופועלים מתוך מחויבות, אחריות, שותפות, מקצועיות ומצוינות.

דבר המנכ"ל

כחברה הפועלת בארץ ובעולם, עלינו לשמש דוגמא ולכבד את כללי האתיקה, התרבויות והמנהגים במדינות ובחברות שבהן אנו פועלים.

כללי הקוד האתי, העומדים לנגד עינינו, משלימים זה את זה ופועלים לטובת הארגון.
מחובתנו לא רק לקבוע את כללי הקוד האתי העומדים בבסיס החוקים כתקנות וכנהלים, אלא גם להטמיעם וליישמם.

עלינו לעשות שימוש נאות והוגן בנכסי הארגון הגשמיים – קרקעות, מבנים, ציוד וכסף, כמו גם בנכסים הרוחניים – מידע, חוזים, הסכמים וסודות מסחריים. עלינו לשלב בין קידומה של החברה כישות כלכלית, לבין צורכי הציבור והסביבה בכללותה. חובה עלינו לציית לחוקי המדינה, לחוקי מדינות אחרות באשר הן, לתקנות ולנוהלי החברה ולכללי הקוד האתי של החברה.

ככל שנשכיל לפעול לקיום ולהטמעת ערכי החברה וכלליה, כן יצאו סביבת העבודה שלנו והארגון כולו נשכרים.

בברכה,
דודו זבידה
מנכ"ל

קוד אתי נובמבר 2015