מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ הצעת רכש מלאה ומיוחדת לרכישת מניות סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

 

הצעת רכש מלאה ומיוחדת לרכישת מניות סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ("החברה")

בהתאם לתקנה 20(ב) לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), תש"ס-2000, הודיעה מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ("המציעה") על הגשת דוח הצעת מדף המהווה גם מפרט הצעת רכש מלאה ומיוחדת לרכישת מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, אשר פורסם ביום 16 בנובמבר 2020 ותוקן בימים 22 ו-30 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתאות: 2020-01-114289, 2020-01-116995 ו-2020-01-122233). המציעה מודיעה בזאת כי פרסמה דוח הצעת מדף ומפרט מתוקן ביום 3 בדצמבר (מס' אסמכתא: 2020-01-123952). ניתן למסור הודעות היענות להצעת הרכש עד ליום 6 בינואר 2021 בשעה 14:00. ניתן לעיין בדוח הצעת המדף המתוקן המהווה גם מפרט הצעת הרכש מתוקן באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:www.magna.isa.gov.il  ו- maya.tase.co.il.

 

 

                                        בכבוד רב,

                                            מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ