מדיניות פרטיות

הצהרת פרטיות עבור מועמדים להעסקה  - מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ

עודכן לאחרונה –  1.12.2023

 

לצורך הגשת מועמדות למשרה בחברת מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ (להלן: "החברה")  (להלן: "החברה" ו/או "אנו"), באתר האינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חברת כוח אדם, נא קראו היטב הצהרה זו בקשר למדיניות הפרטיות של החברה לגבי איסוף, שמירה ועיבוד מידע אישי אודות מועמדים למשרה בחברה. 

במסמך זה ניידע אותך לגבי המידע האישי שהחברה אוספת לגבי המועמדים במסגרת הליך מיון וגיוס כוח אדם, מטרות האיסוף והעיבוד, עם מי אנחנו משתפים את המידע וכיו"ב, כמפורט בהצהרה זו. ההצהרה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת באופן שווה לכל המגדרים. 

מובהר כי אין עליך חובה חוקית למסור לחברה מידע אישי אודותייך, אולם אם הינך מעוניין להתמודד על משרה ולהיות מועסק על ידי החברה כעובד מן המניין, יידרש לחברה המידע האישי לצורכי הליכי מיון וגיוס, וללא מידע אישי זה החברה לא תוכל לשקול את מועמדך כנדרש או להשלים את בחינת מועמדתך.

 1. 1. איזה מידע אישי אנו אוספים על המועמדים?

המידע האישי שייאסף על מועמדים להעסקה על ידינו (או עשוי להיאסף כולו או חלקו בתלות בהיקף וטיב התפקיד /המשרה הרלוונטיים) כולל מידע אישי שיימסר לנו על ידך באמצעות כתובת המייל, הטלפון, אתר האינטרנט, טופס הבקשה, קורות החיים ו/או מכתבי ההמלצה ששלחת לחברה ו/או בכל אופן אחר בו מסרת מידע אישי לחברה במהלך הליך המיון עד לסיום הליך המיון, כגון (להלן "המידע האישי", הכולל "מידע" ו"מידע רגיש" כמשמעות מונחים אלה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) ועשוי לכלול, בהתאם להליכי המיון והגיוס את הנתונים הבאים: 

א. פרטים אישיים: שמך הפרטי ושם משפחתך; מין ; מס' תעודת זהות או מספר זיהוי ממשלתי אחר, העתק של תעודה מזהה (אם רלוונטי); תאריך לידה ; מצב משפחתי ; כישורי שפה ומיומנויות אחרות הקשורות במשרה ; מעמד אזרחי ואישורי עבודה (אם רלוונטי);

ב. פרטי התקשרות: כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת דואר אלקטרונית פרטי;

ג. קורות חיים, הגשת מועמדות למשרה, היסטוריית תעסוקה והשכלה ;

ד. נתוני הערכה, ראיונות, מבחנים, אבחונים ומידע מטעם ממליצים שיופנו על ידך או יתבקשו על ידנו, לרבות מכוני הערכה;

ה. מידע כלכלי לגבי ציפיות שכר, מידע לגבי פרטי חשבון בנק (ככל שרלוונטי) ;

ו. מספר הרכב שלך (ככל שיהיה רלוונטי);

ז. מידע על מוגבלויות ובעיות בריאות (ככל שרלוונטי לתפקיד , ובהתאם להתקדמות בהליכי המיון והגיוס וככל שרלוונטי להם);

בנוסף, אנו מסתייעים בצדדים שלישיים (כמפורט מטה) לצורך איסוף המידע האישי ולמטרת המיון וגיוס כוח אדם לחברה. יובהר כי פניית החברה למכוני מיון וחברות השמה נעשית בהסכמתך (אם כי עשויה להוות תנאי לבחינת מועמדותו על ידי החברה, לצרכי התמודדות לגבי משרה הרלוונטית והליכי הקליטי ומיון), כפופה למדיניות הפרטיות של גופים חיצוניים אלה, ופרטיו עשויים להישמר בידי חברות המיון וההשמה בהתאם לתנאים שיפורטו על-ידי חברות אלה בפני המועמד בעת ביצוע הליך המיון וההשמה ובהתאם לדין. ביצוע הליך המיון וההתאמה כפוף להסכמתך לתנאים אלה ואנו מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה.

בנוסף, השימוש באתר האינטרנט של החברה כפוף למדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט שלנו, כפי שניתן לעיין בקישור: מדיניות פרטיות | קבוצת מבנה (mivnegroup.co.il)

 1.  
 1. 2. מטרות לאיסוף המידע האישי

כאשר הינך מגיש בקשה למועמדות למשרה בחברה במישרין או באמצעות הליכי מיון כוח אדם על ידי חברת השמה או חברת כוח אדם מטעם החברה, החברה תאסוף ותעבד מידע אישי אודותיך לצורכי הליך המיון והגיוס למשרה, ובכלל זה לצורך המטרות הבאות (להלן: "המטרות"):

ניהול הקשר איתך כמועמד לגיוס לחברה; מיון המועמד לתפקידים בחברה; בחינת כשירותך והתאמתך לתפקיד המוצע; בדיקות של מכוני הערכה ויועצי השמה (ככל שרלוונטי); עיבוד בקשות מועמדות לתפקיד ספציפי בחברה ואיוש משרות; כדי להשיב לפניותיך ולעמוד איתך בקשר, לשלוח לך הודעות; לצורך עיבוד, שמירה ובדיקת המסמכים והמידע האישי שמסרת לנו; מניעת הונאות, אימות וזיהוי מועמדים, לצורך ההתקשרות איתך בקשר עם המשרה המוצעת (ככל ורלוונטי). 

במסגרת זו הנך מסכים ומאשר לנו לפנות אליך באמצעות פרטי הקשר, לרבות באמצעות פניה טלפונית ובהודעות SMS ו/או בווטסאפ על מנת לטפל בפנייתך ולעדכן אותך בדבר הליכי המיון והגיוס. 

 1. 3. מידע אישי

ככלל, החברה תהא רשאית להחזיק ולשמור את קורות החיים שלך ואת המידע האישי שנאסף לגביך בהתאם להוראות הדין גם לאחר סיום הליכי המיון, בין היתר לצורכי פניות עתידיות או להליך מיון לתפקיד אחר בחברה. יובהר, כי בנסיבות חריגות, בהן הצורך לשמירה על אינטרסים לגיטימיים וחוקיים של החברה, יישמר המידע האישי לתקופה ממושכת יותר, כגון במקרה של צורך בהתגוננות מפני הליך משפטי בקשר עם הליך המיון וגיוס כוח האדם בחברה.

יובהר, כי גם לגבי מועמד שהתקבל למשרה, החברה תמשיך להחזיק במידע האישי למשך כל תקופת העסקתו וההתקשרות עימו כעובד החברה וגם לאחר סיום העסקתו והכל בהתאם למדיניות הפרטיות לעובדי החברה ולהוראות הדין.

 1. 4. שיתוף המידע עם אחרים

החברה לא תמסור מידע אישי של מועמד לצדדים שלישיים אלא אם וככל שמסירת המידע האישי לצדדים שלישיים נדרשת לביצוע המטרות, ובכלל זה ביצוע הליכי המיון כוח אדם, גיוס והתקשרות בהסכם העסקה ו/או שירותים בינך לבין החברה, לצרכי תפעול, ייעוץ השמה, ניהול וניתוח נתונים, או אם החברה נדרשת לכך על פי דין, וכן על פי בקשתך. לצורך כך, החברה עשויה לשתף את המידע האישי שלכם עם הצדדים השלישיים הבאים:

א. ספקים, נותני שירותים וקבלני משנה הרלוונטיים להליכי הגיוס, המשרה ו/או המכרז ,לרבות שירותי אירוח ו-IT;

ב. חברות השמה ומיון כוח אדם;

ג. מכוני אבחון והערכה של מועמדים (במקרים הרלוונטיים);

ד. יועצי השמה מקצועיים;

ה. חברות שכר והנהלת חשבונות;

ו. רשויות ממשלה וגופים ציבוריים (כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי וכיו"ב);

ז. רשויות החוק, לרבות רשויות הביטחון לפי סעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א,1981- לצורך אכיפת החוק, מניעת
הונאות;

ח. משרדי עו"ד לצורך התקשרות ב תהליכי המיון והגיוס.

ט. על-פי בקשתך המפורשת, בכפוף להוראות הדין.

 1.  
 1. 5. סודיות ואבטחת המידע

 1. א.   המידע שהחברה אוספת נשמר במאגרי המידע שלה, אשר החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשמירה ואבטחתו, והגבלת הגישה, בכפוף ובהתאם להוראות החוק. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, המועבר לצדדים שלישיים, יאספו וישמרו בידיהם ובהתאם למדיניות הפרטיות שלהם ובכפוף להתחייבויותיהם לשמירה על סודיות המידע. 

 2. ב.   יתכן שהמידע כאמור יועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות לצרכי אחסון מידע אצל ספקי שירות במדינות אשר עשויות להעניק רמת הגנה פחותה בהיבטי פרטיות מאשר ההגנה הניתנת על פי דיני מדינת ישראל (למשל, ייתכן שחלק מהמידע יישמר בשרתים (שירותי ענן בארצות הברית או במדינות נוספות), והנך מסכים לך. לשם שמירת המידע, החברה מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים להקטין את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע ואין החברה יכולה להבטיח כי רמת האבטחה תחסום כל חדירה בלתי מורשת, דלף מידע, ושימוש אסור במידע ממאגרי החברה. לכן, החברה אינה מתחייבת ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם (לרבות  אצל ספקי השירותים של החברה בארץ ובחו"ל). בעצם הגשת מועמדותך והמידע האישי לצורך העסקתך בחברה אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 1. 6. זכותך לעיין במידע אישי 

 1. א.  כמועמד לעבודה כעובד בחברה הינך זכאי לעיין במידע השמור עליך, לרבות לבקש לעדכן / לתקן מידע אישי בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. לצורך מימוש זכות זו ובכל שאלה או הבהרה בנוגע לתנאים המפורטים לעיל -  אנא צרו קשר עמנו בדואר אלקטרוני אל מנהלת משאבי אנוש: רוית נחמן באמצעות כתובת מייל: [email protected].

 2. ב.  שים לב כי לא ניתן יהיה למחוק את מרבית המידע האישי אודותיך ככל שהינך מועסק על ידי החברה ו/או כל עוד החברה נדרשת למידע זה לצורך לגיטימי לפי הדין ולצורך ביצוע ההתקשרות עמך, כמפורט לעיל ובמדיניות הפרטיות של החברה. 

 1. 7. שינויים בהצהרת הפרטיות

 2. החברה רשאי לשנות, מעת לעת, את הוראות הצהרת פרטיות זו באתר האינטרנט של החברה , ללא הודעה מראש. הנך מוזמן לעיין מעת לעת בהצהרה זו אשר תאריך עדכונה יופיע בראשיתה.
 3.  
 4. בכבוד רב,

 

    מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ