קוד אתי

 

קוד אתי – קבוצת "מבנה" 

אנו, עובדי קבוצת "מבנה", בכל תפקיד ובכל עמדה, מחויבים בהתנהגותנו ובעבודתנו המשותפת, כל אחד בתחום אחריותו, לפעול על פי ערכי החברה ובהתאם למשתמע מהם.

ערכינו משלבים אנושיות עם מקצועיות, יושר, יושרה וציות לחוק בכל פעילויותינו.

אנו נוהגים כלפי הזולת בכבוד, באנושיות, בהוגנות ובסובלנות, ופועלים מתוך מחויבות, אחריות, שותפות, מקצועיות ומצוינות.

דבר המנכ"ל

כללי הקוד האתי, העומדים לנגד עינינו, משלימים זה את זה ופועלים לטובת הארגון.

מחובתנו לא רק לקבוע את כללי הקוד האתי העומדים בבסיס החוקים התקנות והנהלים אלא גם להטמיעם וליישמם.

עלינו לעשות שימוש נאות והוגן בנכסי הארגון הגשמיים - קרקעות, מבנים, ציוד וכסף, כמו גם בנכסים הרוחניים - מידע, הסכמים וסודות מסחריים. עלינו לשלב בין קידומה של החברה כישות כלכלית, לבין צורכי הציבור והסביבה בכללותה. חובה עלינו לציית לחוקי המדינה, לחוקי מדינות אחרות, לתקנון, לנוהלי החברה ולכללי הקוד האתי של החברה.

ככל שנשכיל לפעול לקיום ולהטמעת ערכי החברה וכלליה, כך יצאו סביבת העבודה שלנו והארגון כולו נשכרים.

  

                                                         בברכה,

                                                      עוזי לוי

                                                       מנכ"ל

 

מבוא

קוד אתי זה קובע עקרונות יסוד ומערכת כללי התנהגות ותרבות עסקיים נאותים, ומהווה מדריך המחייב את כל עובדי קבוצת "מבנה" וכן את הדירקטורים של חברות הקבוצה.

מערכת הכללים בקוד האתי מוסיפה ואינה גורעת מהחוקים ומהתקנות החלים ומיושמים על פי דין במסגרת פעילותה השוטפת של קבוצת "מבנה". הנהלת קבוצת "מבנה" מתייחסת לכללים אלה כאל חלק מכללי המשמעת בארגון, והם חלים על כל העובדים והדירקטורים. החברה תנקוט צעדים משמעתיים, לרבות הפסקת עבודתו בחברה, של מי שיימצא כמפר כללים אלו.

קוד אתי זה הוא לטובת החברה בלבד, ושום אדם או ישות אחרת זולת החברה אינם רשאים לאוכפו. הקוד אינו, ואין לפרשו, כיוצר עילת תביעה פרטית או סעד לכל אדם או ישות אחרת, זולת החברה, כנגד המפרים את הקוד.

החברה שומרת על הזכות לשנות, לעדכן, להפסיק, או לתקן קוד זה או כל חלק ממנו כפי שתמצא לנכון, בכל זמן, מכל סיבה, וללא צורך בהודעה, הסכמה או אישור מוקדמים.

מי אנחנו?

קבוצת "מבנה" הינה קבוצת נדל"ן מהגדולות בישראל.

הקבוצה פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל. הקבוצה מתמחה בייזום, רכישה, הקמה וניהול של מבני משרדים, היי-טק, תעשייה, לוגיסטיקה ומסחר, להשכרה או למכירה, וכן פועלת בתחום הנדל"ן למגורים.

בבעלות הקבוצה כ-1.9 מיליון מ"ר של שטחים מניבים, כאשר 1.6 מיליון מ"ר נמצאים בישראל.  לקבוצה עתודות קרקע וזכויות בנייה בלתי מנוצלות, פרויקטים בבנייה ונכסי נדל"ן מניב בכל רחבי ישראל ובמדינות נוספות, שהעיקריות בהן: קנדה, שוויץ, ארה"ב ואוקראינה.

המטרות שלנו

לשמר את מעמדה של מבנה כקבוצת נדל"ן מובילה בישראל.

לפעול במקצועיות, יושרה, הגינות, אחריות, ציות לחוק, שמירה על איכות הסביבה, בטיחות, כיבוד זכויות הזולת וכבוד האדם.

לעבוד מתוך שותפות מלאה של כלל עובדי החברה.

לתרום לקהילה, להיות שותפים לעשייה חברתית ולשמור על הסביבה שבה אנו חיים.

 

עקרונות העבודה שלנו

השקעה בעובדים – החברה מאמינה כי ההון האנושי הוא הנכס החשוב ביותר שלה, ועל כן דואגת לרווחת העובדים ולהכשרתם, מתוך שאיפה לשיפור רמת המקצועיות ובהתאם לצורכי החברה.

היעדר אפליה - החברה מעסיקה עובדים ללא אפליה על רקע דת, גזע, מגדר, מוצא, גיל או תרבות, בכל היבטי ההעסקה: גיוס, שכר ותגמול, הטבות קידום, ענישה, סיום העסקה ופרישה.

כבוד הדדי - מערכת היחסים בין עובדי החברה ובין העובדים לקהילה כולה, לרבות לקוחות, ספקים ובעלי מניות, מבוססת על כבוד, סובלנות והתחשבות הדדית, על אווירה פתוחה ונעימה ועל שיתוף פעולה. עובדי החברה מחויבים לשמירה על צנעת הפרט ועל שמם הטוב של עובדי הארגון, לקוחותיו וספקיו.                                                                                           

התפתחות אישית - החברה משקיעה בהון האנושי שלה, ודואגת להשתלמויות מקצועיות לעובדיה בהתאם לצורכי הארגון ומתוך רצון לפתח את עובדיה ולשפר את רמת השירות הניתנת ללקוחותיה.

יידוע העובדים - החברה רואה לעצמה חובה ליידע את העובדים לגבי זכויותיהם ותנאי העסקתם.

שעות עבודה הוגנות - החברה נמנעת ממצבים המפרים בקביעות את האיזון בין העבודה לחיים האישיים של עובדיה. אנו מגבילים את מספר השעות הנוספות, אלא אם כן הן מחויבות מתוקף התפקיד, ובמקרה כזה אנו מבהירים זאת מבעוד מועד לעובד/ת.

מניעת הטרדה - החברה רואה בחומרה רבה הטרדה מכל סוג שהוא: פיזית, מינית, פסיכולוגית או מילולית. אנו נוקטים בכל האמצעים למניעתה.

סביבת עבודה בטוחה - החברה עושה כמיטב יכולתה למען עבודה בבטיחות ובגהות. כמו כן דואגת החברה לתנאי עבודה נאותים לכל אחת ואחד מעובדיה. עובדי החברה, מצידם, מחויבים לשמור על כללי הבטיחות ולקיים סביבת עבודה בטיחותית לעצמם, לספקי החברה וללקוחותיה. עליהם לנקוט משנה זהירות בביצוע פעולות שיש בהן סיכון פוטנציאלי, וזאת על מנת שלא לסכן חיים או לגרום לפגיעות בגוף או ברכוש.

שמירה על רכוש ונכסי החברה - על העובדים להשתמש ברכוש החברה אך ורק למטרות עסקיות נאותות ולנהוג בחיסכון וביעילות בציוד החברה.

שמירה על סודיות - על העובדים לשמור על סודיות המידע המופקד בידיהם או המגיע אליהם במסגרת תפקידם ולא לעשות בו שימוש, אלא לצורכי החברה. העובדים נדרשים להקפיד על שימוש זהיר ונאות בסוגי המידע השונים שברשותם ולהגן על קניינה הרוחני ועל סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת חשיפתם לאחרים.

הימנעות מטובות הנאה - על העובדים ובני משפחתם הקרובים, להימנע מקבלת ו/או מתן טובות הנאה ביחסים עם לקוחות, ספקים ורשויות, העלולות להשפיע על פעולות העובד/ת ו/או הלקוח  ו/או הספק ו/או ליצור ניגוד עניינים. בכל מקרה אשר בו מוצאים עצמם עובדת או עובד מוסמכים להחליט בפעולה או בעסקה של החברה, אשר כתוצאה ממנה הם או המקורבים אליהם ייצאו נשכרים, במישרין או בעקיפין, עליהם להימנע מקבלת ההחלטה ולהציג את הנושא להחלטת הממונה עליהם, תוך פירוט טובת ההנאה שהם או מקורביהם עשויים להפיק מכך. בכל התקשרות אישית של עובד עם אחד מספקי או לקוחות הקבוצה ידווח על כך לסמנכ"ל המחלקה שלו ויקבל את אישורו תוך מתן גילוי מלא ביחס למהות ההתקשרות ותנאיה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מאיסור החל על כלל העובדים לפעול בניגוד עניינים תוך העדפת אינטרסים אישיים על פני טובת החברה (כמפורט להלן).

פעולה בתום לב - על העובדים לפעול למען קידום הארגון ולהימנע מלהיות נתונים להשפעות המתנגשות עם טובת הארגון. עובדים המקיימים קשרים עסקיים מטעם החברה עם נותני שירותים שונים הקשורים לחברה, יפעלו ללא משוא פנים ותוך הקפדה על העמדת טובת החברה, במסגרת קשרים אלה, מעל שיקולים של תועלת אישית.

ניצול הזדמנויות - על העובדים להימנע מניצול הזדמנויות עסקיות של החברה לטובתם האישית, ומעשיית שימוש במידע השייך לחברה לשם הפקת רווח אישי. עליהם להימנע מכל פעולה שיש בה משום תחרות או ניגוד עניינים עם מטרות הארגון. עובדי החברה אמורים לפעול ולקבל החלטות כאשר לנגד עיניהם עומדת טובת החברה בלבד. על העובד להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידו בחברה לבין ענייניו האישיים, או ענייניהם של המקורבים אליו. במקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בין עובד החברה ובין החברה, נדרש העובד לדווח על כך לממונים עליו.

שיתוף הציבור ושקיפות הדיווח – בכל הנוגע לחברות קבוצת מבנה הציבוריות אשר מניותיהן נסחרות בבורסה, החברה משתפת בידע ובמידע מהותיים אשר להם השלכות ציבוריות ואשר נוגעים לענייני הציבור. בהתאם לכך, כל דו"חות החברה, לרבות דו"חות כספיים, פרסומים ודיווחים לרשויות, הינם מהימנים ושקופים 

פיטורים הוגנים - במקרה של פיטורים, אנו מאפשרים לעובד לעזוב בהתראה סבירה, תוך שמירה מלאה על זכויותיו. אנו מכינים את העובד לקראת פיטוריו ומגלים רגישות לתחושות שאר העובדים סביב פיטורי עמיתם לעבודה.

עידוד תחרות – החברה מעודדת תחרות הוגנת ונוקטת אמצעים חוקיים וכשרים לקידום עסקיה.

מסחר הוגן – החברה מאמינה בשיתוף פעולה עם ספקיה ונוקטת מדיניות המקדמת מסחר הוגן בין כל הגורמים.

הגינות וכבוד ללקוח – החברה מתייחסת בכבוד לכל לקוחותיה ומטפלת ביעילות ובשקיפות בקובלנותיהם, מתוך רצון כן בפתרון הוגן.

עמידה בחוזים – החברה מקפידה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ספקיה ולכבד את החוזים שערכה עימם. אנו מקפידים על תשלום במועד, כחלק משמירה על סטנדרטים גבוהים של מקצועיות ומתוך מטרה לאפשר לספקינו להמשיך ולהתקיים.

עדיפות לספקים שהם גם לקוחות – החברה נותנת עדיפות, בתנאים עסקיים שווים, לספקים שהם גם לקוחות.

מעורבותנו בקהילה

כחברה יזמית מובילה בתחום הנדל"ן בישראל, אנו רואים עצמנו מחויבים להחזיר לקהילה חלק מפירות ההצלחה שאנו שואבים ממנה.

אנו פועלים בכל הארץ למען אוכלוסיות שונות, תוך מתן דגש מיוחד על אזורי הפריפריה.

החברה שותפה לעשייה חברתית בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והבריאות, ומתמקדת בהגשמת חזון חברתי הקורא לשילוב ולקידום אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית.

  • החברה מקדמת שיתופי פעולה עם גורמים הפועלים למען אוכלוסיות מוחלשות בקהילה.
  • החברה פועלת לניצול מרבי של מגוון היכולות שלה לטובת פעילויות בתחומים החברתיים, ומדי שנה היא מקצה משאבים לגופים ולארגונים חברתיים שונים, הן בתרומות כספיות והן בתרומת מבנים לשימוש גופים הפועלים למען הקהילה. 

קידום ושילוב בעלי מוגבלויות

החברה פועלת לשילוב וקידום בעלי מוגבלויות במספר דרכים: באמצעות שילובם בחברה, תרומת מבנים לעמותות המעסיקות בעלי מוגבלויות ותרומה לגופים העוסקים בקידום זכויותיהם של בעלי מוגבלויות בחברה.

אחריות סביבתית (ESG)

על סדר יומה של החברה נמצאת פעילות יזומה למען הגנה על הסביבה.

אנו מאמינים שהקפדה, אחריות, מחויבות ותשומת לב של כל אחת ואחד מאתנו לשמירה על הסביבה ולשימורה, ישפרו את איכות חיינו. לפיכך, אנו מעודדים:

בנייה ירוקה

החלפת תשתיות לתשתיות חסכוניות באנרגיה, תכנון על-פי תקנות הבנייה הירוקה, שימוש באנרגיה נקייה ושיתופי פעולה עם העיריות ורשות מקרקעי ישראל להשקיית גינות במי ביוב ולחסכון במים.

              

התקנת מערכות סולריות לייצור חשמל על גגות מבני הקבוצה

הקבוצה פועלת לשיפוץ והחלפה נרחבת של גגות ישנים של מבני הקבוצה, תוך מתן דגש על החלפת גגות אסבסט, והתקנה של מערכות סולריות אשר תייצרנה חשמל תוך הפקת אנרגיה ירוקה (אנרגיה סולרית).

 

אחריות סביבתית גם במשרדי החברה

צמצום השימוש בנייר, חיסכון בחשמל והקפדה על שימוש בחומרים הניתנים למחזור.

 

הגנה על הסביבה בכל מקום שבו אנו פועלים

הצבת מכלי מחזור באזורי התעשייה שבהם פועלת החברה, פינוי פסולת לאתרים מורשים ותרומת ציוד ישן.

 

הטמעת הקוד האתי

נושאי משרה בחברה יפעלו לשם הטמעת הקוד האתי בקרב עובדי החברה.

היוועצות

החברה ממליצה לכל עובד או עובדת בחברה להיוועץ עם הממונים עליהם או עם הממונה על הקוד האתי בכל מקרה שבו מתעורר ספק באשר לדרך הפעולה אותה עליהם לנקוט במסגרת מילוי תפקידם.

מטרת הקוד האתי היא לפרט ולהנחות את העובדים והמנהלים כאחד כי קיים מנגנון המבטיח סודיות לעובדים, להיוועץ ו/או לדווח על התנהגות בלתי הולמת, לרבות בלתי חוקית בחברה, מבלי חשש להתנכלות.

להלן כמה שאלות מועילות שאותן תוכלו לשאול את עצמכם במקרה שבו אינכם בטוחים אם קיימת הפרה של הקוד האתי:

א.    האם המעשה/פעולה חוקי?

ב.    האם תחושו לא בנוח אם הפרטים יתגלו לממונים עליכם, לקרובי משפחה, לידידים, לעובדים אתכם או אם הפרטים יתפרסמו בפומבי?

ג.      האם אתם מפיקים רווח אישי מהמעשה/פעולה?

ד.    האם אתם פועלים משיקולים זרים שאינם משרתים באופן מוחלט את החברה?

ה.   האם הייתם רוצים שיתייחסו לזכויותיכם, כבודכם, גופכם ורכושכם באותו באופן שבו אתם עומדים לנהוג כלפי אחרים?

 

דיווח על הפרת הקוד האתי או הוראות הדין

עובדי החברה ונושאי המשרה בה, המעוניינים לדווח על אירועים יוצאי דופן, הקשורים להפרת הוראות כל דין, לרבות הפרת תכנית האכיפה הפנימית, אי סדרים בחברה והתנהגות שאינה תואמת את הקוד האתי על ידי מי מחברי הדירקטוריון, מנהלי ו/או עובדי החברה, יכולים לפנות ישירות לגורמים הבאים:

א.      מנכ"ל החברה, מר עוזי לוי

טלפון: 03-9070104

דוא"ל: [email protected]

ב.      סמנכ"ל משפטית, עו"ד עידית עמיר, המשמשת גם כממונה על האכיפה הפנימית.

טלפון: 03-9070123

דוא"ל: [email protected]

ג.        מנהלת משאבי אנוש, הגב' רוית נחמן, המשמשת כממונה על מניעת הטרדה מינית.

טלפון: 03-9070078

דוא"ל: [email protected]

ד.      מבקר הפנים רו"ח גיא מונורוב:

טלפון: 03-6863386

דוא"ל: [email protected]

לדיווחים אנונימיים ניתן לפנות ל"קו החם" ישירות לגורמים הבאים:

עו"ד עידית עמיר, סמנכ"ל יועצת משפטית ומזכירת החברה:

דוא"ל: [email protected]

מס' נייד: 052-4000344

מבקר הפנים רו"ח גיא מונורוב:

דוא"ל:[email protected]

מס' נייד: 054-5615671

יו"ר ועדת הביקורת הגב' ברכה ליטבק:

דוא"ל:  [email protected]

מס' נייד: 054-7710710

ניתן גם לפנות בכתב באמצעות תיבת הפניות שלנו. תכולת התיבה נבדקת מדי שבוע. התיבה נמצאת בצמוד למטבח בקומה 7 במשרדי החברה ברח' תוצרת הארץ 7, תל אביב.

הארגון מתחייב לטפל בכל פנייה בצורה יסודית ודיסקרטית וכן לפעול באופן מהיר ונחוש כנגד כל חריגה מנוהלי הארגון, לרבות הקוד האתי, ולהפעלת אמצעי אכיפה הולמים כנגד מפריו.

יודגש כי אי דיווח כמוהו כהפרה של הקוד האתי, וכי חל איסור מוחלט להגיש דיווחים כוזבים ביודעין( למשל מטרה לפגוע או להטריד עובד אחר) .

 


 

על דגלנו חרתנו:

שירות , שקיפות , הוגנות

קבוצת מבנה