מדיניות פרטיות

 

אתר קבוצת מבנה

 

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

 

מדיניות פרטיות

 

1.       כללי

1.1.    קבוצת מבנה, על חברותיה, לרבות מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ (בשמה הקודם: חברת מבני תעשיה בע"מ), כלכלית ירושלים בע"מ, דרבן השקעות בע"מ, חברות הבנות, ועוד (להלן ביחד: "הקבוצה") מכבדת את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט המופעל על ידה ובבעלותה – בכתובת  http://www.mivnegroup.co.il (או בדומיינים קשורים, וככל שיתעדכן מעת לעת; להלן: "האתר")  ולגבי המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו ("המשתמש", "אתה"). מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, הינה לסקור, בין היתר, את המידע שנאסף ונעבד על ידי הקבוצה באתר ובשירותים הנלווים לו, האופן ומטרות השימוש במידע שנמסר לה על ידי המבקרים והמשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה עת השימוש באתר ולגבי שיתוף מידע עם צדדים שלישיים, הכל כמפורט במדיניות זו..

1.2.    תנאי מדיניות הפרטיות באתר, המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בו. הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר יתעדכן באתר, כאשר תאריך העדכון האחרון מופיע בכותרתו. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

1.3.    מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מופנית במידה שווה לכל המגדרים.

 

2.       מסירת מידע אישי

2.1.    חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת מידע אישי אודותיך, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטי משתמש שלך ברשתות חברתיות או חשבונות מייל של צדדים שלישיים שאתה עשוי לשתף איתנו ברישום באתר ו/או בהשארת פרטים ליצירת קשר וכן פרטים נוספים, ככל שתבחר למסור לנו כאלה, לרבות בקשר לחוויית השימוש שלך באתר ובשירותים, וכן מלל חופשי כפי שתמלא בטופס המקוון באתר המיועד למסירת הודעות ויצירת קשר עמנו ויועבר אלינו כמות שהוא ("as is");

2.2.    וכן מידע אישי בקשר למידע אישי על מועמדים שיימסר לקבוצה לצורך הגשת מועמדות למשרה של הקבוצה באזור "הדרושים" באתר שעשוי לכלול: פרטים מזהים (כדוגמת שם, כתובת דוא"ל, טלפון), קורות חיים, מידע על השכלה וניסיון מקצועי, המלצות ועוד. המידע ייאסף על ידי קבלתו מהמועמד וכן, באופן עצמאי על ידי הקבוצה. בנוסף,  הקבוצה מקבלת מידע אישי ממכוני מיון והערכה או בעת ביצוע מבדקים כלשהם לתפקיד וכן ממעסיקים קודמים. במסירת מידע אישי על ידי מועמד, המועמד מסכים לכך שהקבוצה תשתמש במידע שיימסר ושהחברה תאסוף על מנת לבחון את התאמתו למשרה שאליה הציד מועמדות או משרות רלבנטיות אחרות בחברה ובחברות הבנות שלה, בעצמה וכן באמצעות ספקים חיצוניים. המידע ישמש גם ליצירת קשר עם המועמד במהלך ולצורך הליך המיון.

2.3.    וכן כל "מידע" ו"מידע רגיש" אחר שתמסור לנו, כהגדרתם של מונחים בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן יחד: "המידע האישי").

2.4.    כמו כן, מידע אישי זה יכול שיתקבל מצדדים שלישיים, כגון סוכנים או מתווכים מורשים למסור לנו מידע אישי אודותיך.

2.5.    מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מילוי חלק מהשדות וקבלת שירותי האתר טעון מסירת מידע אישי, וייתכן שללא מסירתם לא תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר, באופן מלא או חלקי, דוגמת הרשמה ל"ניוזלטר".

2.6.    הגולש באתר ו/או המשתמש בשירותיו מצהיר ומאשר בזאת כי המידע האישי שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת השימוש שלו באתר ובשירותי הקבוצה, ישמר במאגרי המידע הרשומים של הקבוצה.

2.7.    הנך מתבקש שלא למסור לנו מידע אישי שאינו רלוונטי לשימוש באתר או בשירותי הקבוצה.

2.8.    המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע האישי שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע האישי בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. ככל שהנך פונה לצרכי חיפוש נכסים עבור צדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הנך עושה זאת בהסכמתם.

 

3.       מטרות השימוש במידע

 הקבוצה תעשה שימוש במידע האישי למטרות הבאות (להלן: "המטרות"):

3.1.    אספקת שירותי האתר ושירותי קבוצה;

3.2.    יצירת קשר עם המשתמש לצורך עדכונים, הטבות, הודעות בקשר עם שירותי האתר ושירותי הקבוצה;

3.3.    ביצוע דיוור ישיר וקשר עם הלקוח;

3.4.    מתן שירות לקוחות;

3.5.    גבייה;

3.6.    ניהול מועדון לקוחות;

3.7.    ניהול מכירות לרבות שיווק וחיפוש נכסים להשכרה / מכירה באתר ובשירותי הקבוצה; שיווק וגיוס לקוחות;

3.8.    טיוב נתונים, מחקר ופיתוח עסקי של הקבוצה;

3.9.    מיון וגיוס מועמדים להעסקה באזור "דרושים".

3.10.     מתן שירותים והטבות על-ידי הקבוצה וכן גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם הקבוצה, כאשר איסוף המידע, עיבודו, ניתוחו, טיוב המידע ופעולות דיוור ישיר ושליחת ניוזלטר מקצועי ופרסומי, ישמשו כולן למטרות ניהול וייעול השירותים, שמירת הקשר עמך וכן לצרכים תפעוליים, שיווקיים, מסחריים וסטטיסטיים, ובהתאם לכל דין.

3.11.     הקבוצה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אישי אשר הצטבר אודות המשתמש, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש), את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובשירותי הקבוצה, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, וכן לשם עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים, פניות שיווקיות ו/או שירותים המוצעים על ידי הקבוצה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לקבוצה שיתוף פעולה עסקי.

3.12.     בנוסף, רשאית הקבוצה לעשות שימוש במידע האישי למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו, בשים לב שהשימוש של אותם צדדים שלישיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים ואינם בשליטת הקבוצה. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש אישית.

3.13.     כמו כן, רשאית הקבוצה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לניהול וייעול הקשר עם המשתמש, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהקבוצה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

3.14.     דיוור ישיר, פניות שיווקיות ותוכן פרסומי: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לקבוצה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תוכן פרסומי ופניות שיווקיות, תהיה הקבוצה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים, כולל בפניה טלפונית ובמסרונים (הודעות SMS) לפרטי הקשר אותם מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של הקבוצה, לרבות פניות שיווקיות, בהתאם לדין. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בהודעה עצמה.

3.15.     אנו עשויים להשתמש במידע אישי המצוי בידינו על מנת לאכוף את תנאי מדיניות פרטיות זו, וכן, לטובת פתרון מחלוקות או ציות להוראות כל דין שחל או שיחול עלינו, כדי לבסס, לממש או להגן על החוזים ועל הזכויות המשפטיות שלנו, או זכויותיהם של אחרים, כולל העובדים והשותפים שלנו.

3.16.     בנוסף, אנו עשויים להשתמש במידע אישי המצוי בידינו על מנת לזהות, לחקור, למנוע או לנקוט בפעולה נגד פעילויות בלתי חוקיות, הונאה, או מצבים הכרוכים באיומים פוטנציאליים על הזכויות של המשתמשים שלנו.

3.17.     הקבוצה רשאית לשתף מידע אישי לשם מענה על בקשה או דרישה מטעם רשות מוסמכת, או בכל אופן אחר התואם להסכמה שניתנה על ידך.

 

4.       Cookies

4.1.        לידיעתך – האתר משתמש בעוגיות – קבצי Cookies, פיקסלים וכלים אוטומטיים אחרים לניטור טכנולוגי (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

4.2.        עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הקבוצה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.3.        האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה. למידע נוסף על עוגיות אלו ועל האפשרות לחסום אותן תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת –

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/

וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת –  https://www.facebook.com/policies/cookies/

4.4.        אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

5.       מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

אנחנו לא נמכור את המידע האישי שלך ולמעט כמפורט במדיניות פרטיות זו, אנחנו גם לא נשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. אנו עשויים לשתף מידע אישי אודותיך עם צדדים שלישיים מורשים מטעמנו, אך ורק לצורך המטרות, בישראל או בחו"ל (לרבות במדינות המקנות רמת הגנה פחותה לעומת הדין הישראלי), כמפורט להלן:

5.1   ספקי שירות חיצוניים מורשים שפועלים מטעמנו. אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו במתן השירותים, למשל שירותי IT, אחסון ענן ושיווק סוכנים ומתווכי נדל"ן מורשים. הספקים המורשים מקבלים גישה למידע אך ורק למטרות ביצוע השירותים שלהם עבורנו ולא למטרה אחרת.

5.2   לצורך עמידה בהוראות חוק, אכיפת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ו/או דרישות מטעם רשויות מוסמכות. אנו עשויים להעביר מידע על אודותיך לצדדים שלישיים, על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראת רשות מוסמכת או צו שיפוטי או בהתאם לכל דין. אנו נשתף מידע במקרים אלה כשאנו סבורים בתום לב כי חלה עלינו חובה לעשות זאת או אם גילוי המידע חיוני לצורך חקירה, מניעה או נקיטה בפעולה כנגד פעילות בלתי חוקית או מעשה מרמה או הגנה על הזכויות שלך או של אחרים.

5.3   אכיפת זכויות או הליכים משפטיים. אנו עשויים לשתף מידע עם צד שלישי מורשה מטעמנו, כגון יועצים משפטים, יועצי ביטוח, יועצי ביטחון וכיו"ב, בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין הקבוצה או מי מטעמה או הליכים משפטיים בינך לבין צד שלישי בהם אנו נדרשים למסור מידע, עדות או מסמכים או במענה לפניה של רשות או רגולטור שאנו כפופים לו או על מנת לאכוף את התנאים שלנו, כגון במקרה בו משתמש הפר את תנאי השימוש שלנו ו/או במקרה בו הקבוצה סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם או לגופם של צדדים שלישיים או משתמשים אחרים או מי מעובדיו או לקוחותיו, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתנו הבלעדי וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את הנזק שעלול להיגרם לנו.

5.4   מיזוג ורכישה. בכפוף להוראות הדין, הקבוצה רשאית להעביר מידע אשר נאסף על אודותיך לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה או נכסיה, או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות מסוג זה.

5.5   ניתוח נתונים ושיווק. אנו עשויים לשתף מידע עם חברות שמסייעות לנו בפעילות הקשורה בפרסום, קידום מכירות ושיווק, או עם ספקי שירותי אנליטיקה או מנועי חיפוש המסייעים לנו בשיפור ואופטימיזציה של האתר ומעבדים מידע אישי בהקשר לאספקת שירותים כאמור.

5.6   יועצי השמה, חברות ומכוני כוח אדם בקשר עם הליכי מיון, גיוס וקליטה של מועמדים להשמה בקבוצה.

5.7   על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

5.8   במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם הקבוצה, לרבות העברת המידע האישי בתוך הקבוצה לחברות בנות.

5.9   בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם המשתמש ביצע או ניסה לבצע , באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין.

5.10  במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך.

5.11  בכל מקרה בו תסבור הקבוצה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של הקבוצה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.12  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הקבוצה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אנונימי, סטטיסטי ואגרגטיבי אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

6         מצלמות אבטחה וביטחון בנכסי ובמשרדי הקבוצה

6.1   כמבקר בנכסים השונים שהקבוצה מנהלת/משווקת וכן במשרדיה של הקבוצה, הקבוצה מיידעת אותך בזאת כי היא עושה שימוש במצלמות אבטחה וביטחון במרחב הציבורי בנכסים ובמשרדים שהיא מפעילה ומנהלת, מטעמי אבטחה וביטחון, בטיחות וניהולם התקין של הנכסים ומתקני הקבוצה. הצבת המצלמות ושמירת הצילומים נעשית בכפוף להוראות הדין ובכלל זה הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

6.2    מיקום המצלמות במתקני הקבוצה נעשה לצורך הגשמת המטרות האמורות לעיל, ובמקרה הצורך, לפי דרישה והתייעצות עם משטרת ישראל ודרישות רישוי עסקים.

6.3    תיאור מאפייני המצלמות:

א.              טלוויזיה במעגל סגור המופעלת במרחב הציבורי בנכסים השונים המנוהלים על ידי הקבוצה, לרבות במרחב הציבורי במשרדים, המבצעת צילום 24/7 של מתקני הקבוצה, ונשמרים למשך בין 14 יום עד 30 יום ו/או בהתאם לצורך במקרים ספציפיים;

ב.              במקומות הרלוונטיים, כגון חניונים שמפעילה הקבוצה, מערכת צילום מפעילת טכנולוגיות זיהוי רכב לפי לוחית רישוי;

ג.               במקומות מסוימים עשויים להיעזר בצילום תרמי או אינפרה אדום;

ד.              במקומות רלוונטיים, ייעשה שימוש במצלמות מתכווננות כתחליף לשימוש בריבוי מצלמות;

ה.             מערכת הצילום לא עושה שימוש בהקלטת קול;

 

6.4   לפרטים נוספים ניתן לפנות בדואר האלקטרוני: [email protected] .

7         אבטחת מידע:

7.1   הקבוצה נוקטת באמצעי אבטחה כדי להגן על סודיות המידע אשר נמסר על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מקובלות. ידוע למשתמש, כי הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים  למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

7.2   הקבוצה עושה שימוש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והקבוצה.

7.3   הקבוצה  נוקטת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי הקבוצה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, הקבוצה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

7.4   כך, הקבוצה מתעדכנת בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה הגנה מפני חדירה או פריצה, לרבות נוקטת באמצעים למניעת כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת הקבוצה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר ו/או השירותים יתנהלו כסדרם, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או המידע האישי שנאסף ו/או נמסר כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הקבוצה וכי ידוע למשתמש שהקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 

8         למשך כמה זמן אנו שומרים את המידע האישי?

 

הקבוצה תשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. על פי רוב, אנחנו נשמור את המידע האישי אודותיך בהתאם לכללי ההתיישנות או בהתאם להוראות הרגולציה אשר חלות על החברה, ככל שהם מחייבים אותה לשמור את המידע לתקופות ארוכות יותר.

 

9         העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל 

הקבוצה עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן ו/או לספקים ושותפים הנדרשים לביצוע מטרות שירותי הקבוצה. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים או באותה רמת נאותות כגון אלה הנהוגים בישראל, ובמקרה שכזה הקבוצה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר ו/או בשירותי הקבוצה, הינך מסכים להעברה האמורה.

 

10     קישורים לאתרים אחרים

האתר שלנו עשוי לכלול קישורים אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול הדעת שלך. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את המידע האישי של המשתמש ולהשתמש בהם באופן שונה מאתנו. לקבוצה אין כל שליטה על הנעשה במידע הנאסף במסגרת אותם אתרים ולכן היא אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף המידע, השימוש בו, שיתופם עם צדדים שלישיים או על כל פעולה אחרת הנעשית ביחס למידע הנאסף במסגרתם. על כן, בכל מקרה בו משתמש מופנה לאתר חיצוני כאמור לעיל, מומלץ כי המשתמש יקרא בעיון את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותו אתר צד שלישי.

 

11     יצירת קשר בנושא פרטיות

11.1      על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הקבוצה ואף לבקש מהקבוצה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל הקבוצה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף שלהלן.

11.2      בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך להימחק ממאגר הדיוור הישיר של הקבוצה, או לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, או למחוק שאינו מעודכן במאגרי הקבוצה, בכפוף להוראות הדין החל, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת - [email protected].

11.3      בכל תכתובת לקבוצה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת דוא"ל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. הקבוצה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר ובכפוף להוראות הדין.