פרויקט המיטב - תל אביב

 

שטח מגרש: כ - 23 דונם

ייעוד עפ"י תב"ע קיימת: מגורים )שלב א'( + תעסוקה ומסחר )שלב ב'(

שטח מבונה כולל עפ"י תב"ע:

- שלב א': כ - 17 אלף מ"ר עיקרי ) 170 יחידות דיור(

בביצוע. השלמת שלב א' - 2021

סה"כ יח"ד שנמכרו עד היום: 129 יח"ד

סה"כ עלויות בנייה צפויות שלב א': כ - 210 מליון ש"ח

עדכון תכנון )שלב ב'(:

115 אלף מ"ר הכוללים כ – 360-400 יחידות דיור ו - 2 מגדלי משרדים )מתוך זה שטח

מנוצל ובנוי: כ - 21 אלף מ"ר(. בכוונת הקבוצה להגיש תכנית ליתרת המתחם בהתאם

לתכנית מתאר ת"א 5000 שאושרה לאחרונה וחלה על המתחם.

הקבוצה צופה כי תהליך הגשת התב"ע ואישורה יצאו לפועל בטווח של כ- 3 שנים