הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

הנושא שעל סדר היום: אישור תיקון תקנה 81 לתקנון החברה כך שמספר הדירקטורים החברים בדירקטוריון החברה לא יעלה על שבעה (לרבות הדירקטורים החיצוניים)

כינוס האסיפה הכללית: האסיפה תתכנס ביום ב', 20 באפריל 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 7 (קומה 7), תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב', 27 באפריל 2020  באותו המקום ובאותה השעה; המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, יחול ביום א', 22 במרץ 2020; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו 10 ימים לפני המועד האסיפה. בעלי המניות של החברה רשאים להצביע באסיפה האמורה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שבו כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 12  במרץ 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-024801) בקשר עם כינוס האסיפה, באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובותיהם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.

 

 

בכבוד רב,

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ