חברת מבני תעשיה זימון אסיפה מיוחדת ל26.12.19

חברת מבני תעשיה בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

הנושאים שעל סדר היום: (1) שינוי שם החברה; (2) עדכון מדיניות התגמול של החברה; (3) אישור הענקת אופציות לדירקטורים בחברה; (4) אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה; (5) אישור הענקת מענק מיוחד למנכ"ל החברה; (6) אישור הענקת מענק מיוחד לנושאי משרה בחברה.

כינוס האסיפה הכללית: האסיפה תתכנס ביום ה', 26 בדצמבר 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 7 (קומה 7), תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 2 בינואר 2020  באותו המקום ובאותה השעה; המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, חל ביום ה', 28 בנובמבר 2019; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו 10 ימים לפני המועד האסיפה, קרי, יום ג', 17 בדצמבר 2019. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 בנובמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-100935) בקשר עם כינוס האסיפה, באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובותיהם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.

 

 

בכבוד רב,

חברת מבני תעשיה בע"מ