מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ הצעת רכש מלאה ומיוחדת לרכישת מניות סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

הצעת רכש מלאה ומיוחדת לרכישת מניות סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ("החברה")

בהתאם לתקנה 20 (ב) לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש),תש"ס 2000- , ניתנת בזאת הודעה כי ביום 16 בנובמבר 2020

פרסמה מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ דוח הצעת מדף המהווה גם מיפרט הצעת רכש מלאה ומיוחדת לרכישת 180,227,185

מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (מס'אסמכתא: 2020-01-114289 ). הודעות היענות להצעת הרכש

ניתן למסור עד ליום א', 27 בדצמבר 2020 בשעה 14:00 . ניתן לעיין בדוח הצעת מדף המהווה גם מיפרט הצעת הרכש

באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : www.magna.isa.gov.il ו .www.maya.tase.co.il 

בכבוד רב,

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ